Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

Lilka
8088 739f
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viazyta zyta
Lilka

 - Co tam masz? 

- Eliksir szczęścia

- A po polsku ?

- Wódka z sokiem ...      

Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaspontaneous spontaneous
Lilka
6594 83c3
Reposted fromBrilliant Brilliant viaspontaneous spontaneous

February 05 2014

Lilka
8079 5b35
Reposted fromrisky risky viaclementiines clementiines
Lilka
   ... wyobrażam sobie nasze wspólne kiedyś, nasze wspólne zawsze.
— Emily Griffin - Sto dni po ślubie
Reposted fromIriss Iriss viaolsss olsss
Lilka
4293 ef29
Reposted fromiamstrong iamstrong viaBetterDays BetterDays
Lilka
6302 02ce
nie istnieje żaden powód.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaolsss olsss
Lilka
6937 84ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolsss olsss


Submitted by edie1
Reposted frominspired inspired viaolsss olsss
Lilka
5666 f187
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaBetterDays BetterDays
Lilka
6130 bfab
Reposted fromjustMeee justMeee viazyta zyta

October 22 2013

Lilka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaBetterDays BetterDays
Lilka
Lilka
4640 0083
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viaolsss olsss
Lilka
Kiedyś tamtego lata, strasznie pana kochałam.
Reposted frombanshe banshe viaBetterDays BetterDays
Lilka
8929 b76c 500
Reposted fromboli boli viaspontaneous spontaneous
Lilka
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viaBetterDays BetterDays
Lilka
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viaolsss olsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl